yangbt

yangbt

http://aiforum.cc/

威望 : 2 积分 : 2065 赞同 : 1 感谢 : 0

更多 »回复

0

大致如下: ``` /* cv_face_t *NextFace(cv_face_t *cv) { if (cv == NULL) { return NULL; } return ++cv; } */ import "C" ...

0

我也知道我的想法,肯定会有人批评:要效率,那去写汇编啊(不要钻这个牛角尖)。 于公司来说,肯定是开发快,易维护最好。所以这些话,我很少在公司提及。 但是,对于程序员个人来说。越高级的语言,每一句代码,背后干了什么,清楚吗?不一定。对我们来说,像一个黑盒子。 但...

0

你可以试试这个示例: ``` package main import ( "fmt" "unsafe" ) /* typedef unsigned char uint8; uint8 pix[10]; */ im...

0

C.uchar前面加个*号

0

`data := (*C.uchar)(unsafe.Pointer(&gray.pix[0]))`

更多 »发问

4

385 次浏览  • 4 个关注   • 6 天前

2

337 次浏览  • 3 个关注   • 2017-09-09

更多 »动态

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 2 积分: 2065 赞同: 1 感谢: 0

最后活跃:
11 小时前
更多 » 关注 0
更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 141 次访问